POS Mediu

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL POS MEDIU

POS Mediu este unul dintre cele mai importante programe operaţionale din punctul de vedere al alocării de resurse financiare şi reprezintă cea mai importantă sursă de finanţare pentru sectorul de mediu. Programul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC) – cu o valoare de aproximativ 4,5 mld. euro, la care se adaugă cofinanţarea naţională de aproximativ 1,1 mld. euro.

Obiectivul global al POS Mediu îl reprezintă îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului.

Totodată, programul vizează reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România în ceea ce priveşte infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Aceasta reducere ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, care să respecte principiul dezvoltării durabile şi principiul “poluatorul plăteşte”.

Întregul program acoperă perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României după anul 2013, prin punerea bazelor dezvoltării economice durabile. POS va contribui la îndeplinirea obligaţiilor pe care România le are în sectorul de mediu, oferind oportunităţi de investiţii în toate regiunile ţării.

Prima axă prioritară POS Mediu – Axa 1 (Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată) vizează unul dintre sectoarele în care necesităţile investiţionale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus al comunităţilor din România la infrastructura de apă şi apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi lipsa, în anumite zone, a facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate.

Această axă urmăreşte, totodată, îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice de apă.

Obiectivele acestei axe prioritare sunt:

  • asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile;
  • asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane;
  • îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;
  • îmbunătăţirea gradului de gestionare a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate;
  • crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei.

Problemele legate de calitatea apelor de suprafaţă şi a celor subterane sunt generate în principal de apele uzate neepurate deversate în cursurile de apă, acestea însumând 79% din totalul apei uzate produse în România.

În vederea adoptării aquis-ului de mediu, România şi-a stabilit ca obiectiv colectarea, până în 2015, a 60% din apele uzate, ceea ce reprezintă o dublare a capacităţii disponibile la nivelul anului 2004. Alte angajamente privesc racordarea cetăţenilor la reţelele de apă şi canalizare până la 70% până în 2015. Luând în considerare nivelul actual de conectare al populaţiei, de numai 52%, nevoile de investiţii din acest domeniu sunt considerabile.

De asemenea, calitatea râurilor din România va fi în mod semnificativ îmbunătăţită prin realizarea de investiţii pentru reducerea surselor punctiforme de contaminare care cresc riscul de eutrofizare a receptorilor naturali şi riscul de îmbolnăvire al populaţiei.

În cadrul POS Mediu, S.C. ACET S.A. Suceava derulează proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”, proiect ce reprezintă o continuare a etapelor de de investiţii derulate în vederea reabilitării şi modernizării infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Suceava. La finalul acestui proiect se doreşte ca serviciile oferite de către operatorul regional S.C. ACET S.A. Suceava să fie unele de înaltă calitate, respectând, de asemenea, cerinţele Directivei-cadru Europene a Apei şi a Directivei privind Mediul.

 ____________________________________________________________________________________________

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013
Continutul acestui material nu reprezinta, in mod obligatoriu, pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a GuvernuluI Romaniei.
Pentru informatii legate de alte programe finantate de U.E. in Romania si pentru informatii detaliate despre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi vizitat site-ul Centrului de Informatii al C.E. in Romania:  www.infoeuropa.ro
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro